นักการศึกษาระดมสมองรับมือประชาคมอาเซียน

นัการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ระดมมันสมองรับมือผลิตครู-อาจารย์นักเรียนสายวิชาชีพ-สามัญ รองรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนที่รวม 10ประเทศเป็นหนึ่งเดียว โดยสายอาชีวระบุนักเรียนมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีด้านมัธยมรับยังมีนักเรียนกว่า 40% ไม่พร้อม เพราะที่ผ่านมาขาดแคลนครูทำให้คุณภาพการศึกษายังต่ำ ส่วนครูชาวนาบอกการศึกษาที่เน้นตอบสนองเข้าสู่สังคมอาเซียน ทำให้ผู้เรียนไม่มีความสุข

ที่ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซียนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีสื่อสร้างสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโครงการสะพานสนับสนุนโดย USAIDจัดเวทีระดมสมองนักการศึกษาในจังหวัดเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีก 3ปีข้างหน้า โดยมีนักการศึกษาจากศูนย์คุรุศึกษาอาเซียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนักการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานักการศึกษาจากสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29และผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชาวนา ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น โดยมีนายสุชัยเจริญมุขยนันท และ น.ส.ชนินทร์ญา คำดี เป็นผู้ดำเนินรายการ

 รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์คุรุศึกษาอาเซียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกล่าวถึงการผลิตบุคคลากรเข้าสู่สังคมอาเซียนว่าศูนย์คุรุศึกษาจะยกระดับพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูให้มีคุณภาพเพื่อออกมาสนองตอบความต้องการของประชาคมอาเซียนที่ 10ประเทศรวมกันเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นครูผู้สอนจำเป็นต้องมีทักษะความรู้มากกว่าปัจจุบันพร้อมมีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม และสังคมของแต่ละประเทศก่อนที่จะเดินทางไปทำงานเป็นครูในกลุ่มประเทศอาเซียน

 นอกจากศูนย์จะทำหน้าที่คัดกรองครูที่มีความรู้ ความสามารถส่งเข้าไปแข่งขันในตลาดแรงงานของสังคมอาเซียนก็ยังต้องตรวจสอบครูที่มาจากประเทศอื่นก่อนเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้อย่างแท้จริง

ด้าน ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานกล่าวถึงการผลิตนักศึกษาสายอาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาคมอาเซียนว่าปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมีหน้าที่ผลิตนักศึกษาสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานมีความพร้อมในการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะที่ผ่านมานักศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผลิตได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนมาก่อนเช่นอดีตนักศึกษาด้านศิลปกรรมที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานีจำนวน 2 ท่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแสดงศิลปกรรมภาพวาดของกลุ่มประเทศอาเซียนและนักศึกษาอีกหนึ่งรายได้รับรางวัลเหรียญทองด้านการผลิตอาหารจึงทำให้นักศึกษาอาชีวเป็นที่รู้จักของกลุ่มประเทศอาเซียน และอนาคตอันใกล้นี้นอกจากนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแล้วยังสามารถเรียนต่อได้ถึงระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเปิดทำการเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

 “เมื่อนักศึกษาของเราที่เรียนมาทางสายวิชาชีพตั้งแต่ระดับ ปวช.และได้ศึกษาเพิ่มเติมต่อไปอีกจะทำให้มีภูมิความรู้ในแต่ละสาขามากกว่าผู้เรียนรู้มาจากด้านอื่นนักศึกษาอาชีวทั่วประเทศ จึงมีความพร้อมและมีความได้เปรียบเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียนจึงเชื่อมั่นว่านักศึกษาอาชีวทุกคนสามารถเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับได้ทุกคน”

 ขณะที่ทางโรงเรียนมัธยมศึกษานายศรีสมบัติ ภูมิเขียวผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 กล่าวว่าปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมกว่า 80,000 คนมีความรู้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนราว 60% ส่วนอีก 40%อยู่ระหว่างการเร่งพัฒนา เพราะต้องยอมรับว่าครูผู้สอนบางแขนงวิชขาดแคลนส่งผลต่อนักเรียนในการเรียนรู้ด้านภาษาโดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นภาษาสากลของกลุ่มประเทศอาเซียนนักเรียนส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาไม่ได้ดีเท่าที่ควร
 “แต่ก็ได้มีความพยายามสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนตามชายขอบของประเทศบรรจุภาษาพูดและภาษาเขียนของประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอน
อย่างเช่น จ.อุบลราชธานี มีโรงเรียนชายขอบติดทั้งประเทศกัมพูชาและลาวก็ได้มีการบรรจุทั้ง 2 ภาษาไว้ในหลักสูตรการเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในการใช้ภาษาสื่อสารกับคนที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านได้ดีขึ้น”
 
ขณะที่ น.ส.ธีดา นามให ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชาวนาให้ความเห็นของคำว่าพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่า ถ้าความพร้อมหมายถึงการต่อสู้ผลักดันให้เจริญรุดหน้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านทางด้านเทคโนโลยีประเทศไทยถือว่ามีความพร้อมกว่าหลายประเทศ”แต่ถ้าความพร้อมที่หมายถึงความสุขที่ไม่ต้องวิ่งไปหาความเจริญแบบที่มองกันอยู่ขณะนี้เชื่อว่าความสุขที่แท้จริงมีอยู่ในบ้านไม่จำเป็นต้องวิ่งไปหามาจากนอกบ้านก็ได้” ระบบการศึกษาวันนี้จึงทำเพื่อตอบสนองความต้องการเข้าเป็นหนึ่งในสังคมอาเซียนอาจทำให้ผู้เรียนไม่มีความสุขก็ได้ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชาวนาให้ความเห็นต่อกรณีนี้ในที่สุด
[nggallery id=158]