ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.อุบลราชธานี จัดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมลำมูลน้อย

นายสมาน มานะกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมพื้นที่เชิงลุ่มน้ำ (ลำมูลน้อย) และฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลำมูลน้อยให้มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น สามารถผลิตน้ำประปาที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยบูรณาการการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ระหว่างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประมงจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ดำเนินการในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลตำบลอุบล เทศบาลตำบลขามใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม

จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ และร้านค้าต่าง ๆ ร่วมมือกันอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลำมูลน้อย ด้วยวิธีการดังนี้

ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและเศษอาหารลงแหล่งน้ำและท่อสาธารณะ
ไม่ทิ้งมูลสัตว์ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการลงลำมูลน้อย
ติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือนและร้านค้า อาหาร
จัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นในครัวเรือน
ลดขยะและคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน
กรกช ภูมี / ข่าว

ภาพประกอบ : Google