กรมควบคุมโรคติวเข้มเตรียมรองรับโรคใหม่และภัยพิบัติที่อุบลราชธานี

ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์รุ่งเรือง กิตผาติ โฆษกกรมควบคุมโรค และผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการซ้อมแผนกรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสำนักงานสาธารณสุข 19 จังหวัดภาคอีสาน ให้มีความรู้และความชำนาญในการออกแบบการจัดการและดำเนินการฝึกซ้อมแผนรับมือกับโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการร่วมกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย

สำหรับกรณีที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น ขณะนี้กรมควบคุมโรคมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดซึ่งมีพื้นที่ตามแนวชายแดน เตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายของประชากรและการไหลบ่าของแรงงานต่างด้าวพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่นและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

ข้อมูล ASTV

ภาพ Google