สตง.อุบลฯเปิดบ้านประสานความร่วมมือภาคประชาชน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดงาน เปิดบ้านรู้รักษ์เงินแผ่นดิน ในวาระครบ 96 ปี เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน

วันนี้ (21 เม.ย.55) ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานเปิดงาน เปิดบ้านสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รู้รักษ์เงินแผ่นดิน ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีหน้าที่ในการตรวจสอบการรับและใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้เกิดความเป็นธรรมและสุจริต สตง.ร่วมกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดี รวมถึงก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน จึงได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใต้ชื่องาน รู้รักษ์เงินแผ่นดิน ซึ่ง เป็นกิจกรรมต่อเนื่องในวาระครบรอบ 96 ปี โดยจัดขึ้นใน 5 จังหวัดทั่วประเทศ คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา อุบลราชธานี และขอนแก่น มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การจัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ สตง. การเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล

สำหรับการจัดงาน เปิดบ้านรู้รักษ์เงินแผ่นดินครั้งนี้ ทำให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสำคัญและอำนาจหน้าที่ของ สตง. การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชนในการตรวจสอบเงินแผ่นดิน รวมทั้งประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับจากการทำหน้าที่ของ สตง.
กรกช ภูมี/ สวท.อุบลราชธานี