ทำเพื่ออะไร

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการทางการเมืองและนโยบาย สาธารณะ
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ข่าวสารข้อมูลของท้องถิ่น
4) ส่งเสริมการสื่อสาธารณะของภาคประชาชน