สคร.7 ห่วง ยอดตายช่วงสงกรานต์ สูงกว่าปกติ 2 เท่า

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ติดตามผลการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมา 4 ปี พบว่าแนวโน้มการเสียชีวิตลดลงร้อยละ 36 แต่ยอดการเสียชีวิตเฉลี่ยยังคงสูงถึง 445 รายต่อเทศกาล หรือคิดเป็น 65 คน/ วัน ซึ่งสูงกว่าช่วงปกติถึง 2 เท่า ในปี 2554 พบว่า 1ใน5 ของผู้เสียชีวิต(ร้อยละ 22) เป็นเยาวชนที่อายุน้อยกว่า 20 ปี และเกือบครึ่งหนึ่ง(ร้อยละ46.4)ของผู้เสียชีวิตมีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตในวันที่ 13 เมษายน ที่พบสัดส่วนการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมร้อยละ 78

นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้รายละเอียดต่อว่า หนึ่งในสาม (ร้อยละ 33) ของผู้เสียชีวิตเกิดในช่วงเวลาบ่าย- ค่ำ( 15-20 น.) ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ถึงร้อยละ 62.3 รองลงมาคือรถปิกอัพ ร้อยละ 13.6 โดยผู้เสียชีวิตไม่สวมหมวกนิรภัย ถึงร้อยละ 92.2 และยังพบว่า เทศกาลสงกรานต์ผู้บาดเจ็บดื่มเบียร์สูงที่สุดในขณะที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตดื่มสุราสีส่วนใหญ่ สำหรับพื้นที่ 7 จังหวัดในความรับผิดชอบ พบว่าจังหวัดที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด คือ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 568 ราย รองลงมาคือจังหวัดสกลนครจำนวน 416 ราย และจังหวัดนครพนม 275 ราย ยโสธร จำนวน 204 ราย มุกดาหาร จำนวน 130 รายอุบลราชธานีจำนวน 120 ราย อำนาจเจริญ จำนวน 112 ราย

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากเมาแล้วขับ ร้อยละ 35 ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 14 ตัดหน้ากระชั้นชิดร้อยละ 13 ที่เหลือเกิดจากการฝ่าไฟแดง กลับรถในที่คับขัน และปัญหาจากเครื่องยนต์ ส่วนถนนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ คือ ถนนใน อบต.ในหมู่บ้าน ในเมือง/ เทศบาล ทางหลวงชนบท ร้อยละ 54.00 รองลงมาคือ ถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 45 ดังนั้นในสงกรานต์ปีนี้ภาคีเครือข่ายควรมาร่วมกันขับเคลื่อนการใช้มาตรการต่างๆร่วมกัน เช่น การเข้มงวดการบังคับใช้ พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 การบังคับใช้กฎหมาย เมาแล้วขับ การสวมหมวกนิรภัย การขับเร็ว การกำหนดโซนนิ่ง ( Zoning ) พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และตระหนักถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการเดินทางการเล่นสงกรานต์ โดยเฉพาะ ให้ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กระทำความผิด เช่น ขายในที่ห้ามขาย ขายนอกเวลา ขายให้กับผู้มีอายุน้อยกว่า 20 ปี รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ จุดเสี่ยง เพื่อวางแนวทางการป้องกันในชุมชนแต่ละพื้นที่ต่อไป
ร่วมมือ ร่วมใจ ให้ทุกคนปลอดภัยในสงกรานต์นี้

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 ห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

ศุภวัจน์ ศรีสูงเนิน / ข่าว
ศิริวรรณ ชุมนุม ตรวจ/อนุมัติ