กกต.อุบลฯคัดเลือกกกต.อบจ.แล้ว นับถอยหลังเตรียมเลือกตั้ง

นายสุรพล  สายพันธ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.จว.) จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในที่ประชุม กกต.จว.อุบลราชธานี ได้เห็นชอบการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(กกต.อบจ.)อุบลราชธานี รวม 4 คน ได้แก่

นายวีระชัย  มะลิวัลย์ อัยการจังหวัด สำนักอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี

นายสุเชาว์  มีหนองหว้า อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

นายสุเมธ  สายหอม ข้าราชการบำนาญ อดีตประธาน กกต.เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี และ

นายพิจิตร  ศรีแสง ข้าราชการบำนาญ และอดีต กกต.จวอุบลราชธานี

ซึ่งจะทำหน้าที่  ในการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.อุบลราชธานี ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งคาดว่าจะมีการเลือกตั้งประมาณเดือนมิถุนายน นี้

นายสุรพล  สายพันธ์ กล่าวว่า กล่าวว่า ขณะนี้ กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ในการพิจารณากำหนดและแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี ที่มี 42 เขตเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่มี 5 เขตเลือกตั้ง และอำเภอวารินชำราบ ที่มี 3 เขตเลือกตั้ง ซึ่งจากข้อมูลจำนวนประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้สัดส่วนต่างของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง มากกว่า ร้อยละ 10 จึงจำเป็นต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ โดยให้เสนอ รวม 3 รูปแบบเพื่อให้ กกต.ได้พิจารณาประกาศเขตเลือกตั้ง ส.อบจ.อุบลราชธานี ต่อไป

ข้อมูล :  ดุสิต สิงห์คีรี กกต.อุบลฯ

ภาพ :  Google