นายกเทศมนตรีนครอุบลฯเข้ารับโล่รางวัลผู้หญิงเก่ง สาขานักการเมืองท้องถิ่น

ข้อความประกอบภาพข่าว : เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555  ที่ผ่านมา นางรจนา  กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้หญิงเก่ง สาขานักการเมืองท้องถิ่น จากท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช นายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย ในงานสัปดาห์สตรีสากล 2555 จัดโดยสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี  ณ  ห้องประชุมบำรุง – ระวีวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดทำโครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง” มากกว่า 10 สาขาอาชีพ เพื่อสรรหา คัดเลือกประกาศเกียรติคุณแก่สตรีผู้มีความสามารถในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีประวัติการทำงานโดดเด่น และได้นำความสามารถนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม เป็นที่น่ายินดีว่า  คณะกรรมการคัดเลือกได้มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นสมควรให้ นางรจนา  กัลป์ตินันท์  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ  “รางวัลผู้หญิงเก่ง” ประจำปี พ.ศ.2555  สาขานักการเมืองท้องถิ่น  โดยในดังกล่าวมีผู้บริหาร  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก

[nggallery id=39]