ท่าอากาศยานจังหวัดอุบลฯวอนแจ้งข้อมูลการจุดบั้งไฟเพื่อความปลอดภัยของอากาศยาน

นายกิติชัย สัจจลักษณ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการจุดบั้งไฟตามประเพณีนิยมกันเป็นจำนวนมาก จากสถิติการแจ้งข้อมูลการจัดบั้งไฟ และรายงานของนักบินที่บินขึ้น-ลงท่าอากาศยานอุบลราชธานี และบินผ่านจังหวัดอุบลราชธานีไปประเทศต่างๆ ทั้งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วยปัจจุบันได้มีเครื่องบินของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรทำการบินปฏิบัติการฝนหลวง ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการจุดบั้งไฟ อาจเกิดอันตรายต่อการเดินอากาศ และเป็นอุปสรรคต่อการขึ้น-ลง ของอากาศยาน
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ที่มีการจุดบั้งไฟ ปล่อยโคมลอย จุดพลุ กรุณาแจ้ง ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ทารบด้วย เพื่อทำการออกประกาศนักบิน แจ้งเตือนผู้ทำการในอากาศทราบ และระมัดระวังในการทำการบินเข้ามาในเส้นทางดังกล่าว โดยแจ้งรายละเอียดดั้งนี้ สถานที่ที่จะจุดบั้งไฟ และพิกัดทางภูมิศาสตร์ วัน เวลา ที่ทำการจุดบั้งไฟ ชนิดของบั้งไฟ ความสูง(ฟุต) ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ประสานงาน
โดยสามารถแจ้งได้ทั้งทางโทรสาร และทางโทรศัพท์ ที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เลขที่ 297 ถนนเทพโยที ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045 – 2456124 โทรสาร 045-244406 หรือ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี โทร 045 – 240460 โทรสาร 045 – 256553 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบว่า ผู้ที่ทำการจุดพลุบั้งไฟ และทำให้เกิดอันตรายต่อท่าอากาศยาน มีความผิดประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 24999 มาตรา 232 (1) ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ให้อากาศยานอยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคล ต้องระวาง โทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
และอาจต้องมีความผิดตามราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 มาตรา 6 (3) ผู้ใดกระทำการแก่อากาศยานในระหว่างบริการด้วยอุปกรณ์ วัตถุ หรือด้วยวิธีใด ๆ อันอาจทำลายอากาศยาน หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อากาศยาน เพื่อให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความเสียหายแก่อากาศยานในระหว่างการบิน ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุบลราชธานี(สวท.) Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ / สนข.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

ภาพประกอบ Google