จนท.สคร.7 ถวายสัตย์ปฏิญาณ วันข้าราชการพลเรือน

วันนี้(2 เมษายน 55) นายแพทย์ศรายุธ  อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี

    นพ.นายแพทย์ศรายุธ   กล่าวว่า พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งและถือเป็นศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ อันสง่างามของข้าราชการ สัจจะวาจา ที่เปร่งออกมาด้วยใจบริสุทธิ์จากทั่วสารทิศทั้งแผ่นดินเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ย่อมจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ ขจัดภัยและอุปสรรคต่างๆของบ้านเมืองให้ผ่านพ้นไปได้ ข้าราชการทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยความจงรักภักดีในวันนี้

   นพ.นายแพทย์ศรายุธ   กล่าวอีกว่า พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ประจักษ์ ทำให้สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกถวายเกียริติว่า “ในบรรดาพระมหากษัตริย์ที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ ไม่มีพระองค์ใดทรงงานหนัก เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเท่ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกแล้ว” จึงนับเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงยิ่งนัก ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย อยู่บนพื้นแผ่นดินไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร องค์พระผู้ทรงดำรงในทศพิธราชธรรม ที่ข้าราชการทุกหมู่เหล่าจะได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และน้อมนำพระบรมราโชวาทใส่เกล้าใส่กระหม่อม เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป

 

 

 

 

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 ห่วงใย   อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

                                                                                                           ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน / ข่าว

                                                                                                      ศิริวรรณ ชุมนุม  ตรวจ/อนุมัติ