อังคณางค์ คุณไชย ศิลปินแห่งชาติร่วมรณรงค์ TB

วันที่ 28 มี.ค. 55 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชจัดรณรงค์ให้ความรู้ด้านวัณโรคและลดการรังเกียจผู้ป่วย เนื่องในวันวัณโรคโลก หวังให้ผู้ป่วยอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติ และชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาผู้ป่วย คุณแม่อังคณางค์ คุณไชย ศิลปินแห่งชาติ ร่วมรณรงค์ ส่วนทั่วโลกมีผู้ป่วยใหม่ 1.8 ล้านคน ขณะที่ไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ปีละ กว่า 90,000 คน เสียชีวิตกว่า 10,000 คน

ศูนย์คาทอลิกเชียงของ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม , องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และองค์กรภาคีที่ทำงานด้านวัณโรคทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันวัณโรคโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 28 มีนาคม 55 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เพื่อสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนัก ป้องกัน ดูแล และรักษาให้ปลอดภัยจากวัณโรค โดยนายแพทย์ปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวว่า วัณโรค เป็นปัญหาสาธารณสุข ระดับโลกมายาวนาน แม้จะติดต่อไม่ง่าย และรักษาให้หายขาดได้ แต่ยังคงมีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากวัณโรคจำนวนมาก ประเทศไทย มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ปีละ 94,000 รายและเสียชีวิตปีละกว่า 10,000 ราย ขณะที่ทั่วโลกมีผู้ป่วยรายใหม่ 1.8 ล้านคนเสียชีวิต 1.1 ล้านคน ซึ่งก่อความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นได้แก่ การระบาดของโรคเอดส์ที่ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลง การเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มขึ้น การอพยพย้ายถิ่นของแรงงาน ประกอบกับต้องใช้เวลารักษายาวนาน ทั้งนี้ การป้องกัน ที่ดีที่สุด คือการรักษาร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตรวจสุขภาพประจำปี โดยสามารถตรวจรักษาวัณโรคได้ฟรีที่โรงพยาบาลทุกแห่ง และสิ่งสำคัญที่ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคอีกอย่างก็ คือ กำลังใจจากญาติพี่น้อง และคนในชุมชน หากชุมชนมีความเข้าใจผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ไม่รังเกียจผู้ป่วย ผู้ป่วยสามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข สภาพจิตใจของผู้ป่วยก็จะดี การรักษาโดยการกินยาติดต่อกัน หลายๆเดือนก็จะประสบผลสำเร็จโดยง่าย
ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายในการให้ความรู้ และให้ความบันเทิงแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน อาทิ การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การเล่นฮูล่าฮุป , การเต้นบาสะโลป ประกอบเพลงวัณโรค และการแสดงจากศิลปินแห่งชาติ “อังคณางค์ คุณไชย” เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันวัณโรคในคนไทย ตามเป้าหมายให้เมืองไทยปลอดวัณโรค

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 ห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี
ศุภวัจน์ ศรีสูงเนิน / ข่าว
ศิริวรรณ ชุมนุม ตรวจ/อนุมัติ