ม.ราชภัฏอุบลฯ ประชุมความร่วมมือ ม.จำปาสัก

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน โดย ผศ.ดร.วุฒิ ลีนาม รองอธิการบดีวิเทศสัมพันธ์และวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผศ.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารจากคณะต่างๆ ได้เดินทางไปร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังจากที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อวางแนวทางแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมี ดร.พงสะหวัน เทพพะสิริทอน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยจำปาสัก และคณะให้การต้อนรับ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ในวงรอบ ๑ ปี ในระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๕๕ – มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งประกอบด้วย ๑. Workshop ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ๒.การจัดระบบการลงทะเบียนนักศึกษา ๓.ทักษะภาษาอังกฤษ ๔.การทำวิจัยร่วมกันระหว่างนักศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๕.กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ๖.อุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนางานวิจัยในด้านต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเข้าสู่อาเซียนอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยนานาชาติในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะมีการจัดตั้งคณะทำงานทั้งสองฝ่ายเพื่อดำเนินการและประเมินผลมาอย่างต่อเนื่อง   จากนั้นได้เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การวางระบบสารสนเทศต่างๆ และเยี่ยมชมฟาร์มเกษตร ทั้งในหน่วยสัตวศาสตร์ หน่วยปรับปรุงดิน หน่วยพัฒนาพันธุ์ไม้หอม ไม้ผล และไม้ประดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณหน่วยงานของท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อของท่าน มา ณ โอกาสนี้

[nggallery id=37]