ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครอาจารย์คู่สัญญา 16 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์คู่สัญญา จำนวน 16 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2555

2. สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2555

3. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2555

4. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สังกัดโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

5. สาขาวิชาภาษาไทยหรือการสอนภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครจนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

6. สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครจนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 045352000 ต่อ 1002 และ 2035 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)