สื่อสาร ฯ สคร.7 จับมือ สื่อมวลชน สกลนคร ป้องกันโรคภัยสุขภาพ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อทำความเข้าใจนโยบายการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกรมควบคุมโรค สร้างข้อตกลงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพในสื่อประเภทต่างๆ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทุกแขนง ในจังหวัดสกลนคร โดยมีจุดหมายเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตจังหวัดสกลนคร โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสื่อมวลชนทุกแขนงภายในจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 ห่วงใย   อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

 

ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน / ข่าว
ศิริวรรณ ชุมนุม  ตรวจ/อนุมัติ