ต้นไม้พูดได้ (6) ก.ค. 51

การทำความเข้าใจให้รู้ชัดว่า
ทุกสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ในอะไรเลย
นี่คือการรู้ตามความเป็นจริง