ต้นไม้พูดได้ (9) มิ.ย. 51

ต้องมีสติ สติเป็นหัวหน้าที่จะจูงผู้ประพฤติผู้ปฎิบัติให้รู้จักทาง…