ต้นไม้พูดได้(8) มิ.ย. 51

องค์สมเด็สัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านสอนให้ฟังอย่างนี้…
ให้ความดีเข้าไปฝังอยู่ในใจ ถ้าความดีเข้าไปฝังอยู่ในใจแล้ว
ความทุกข์มันก็ถอยออกไป ห่างออกไป…