ต้นไม้พูดได้ (7) มิ.ย. 51

บางทีมีความสุข…บางทีมีความทุกข์
บางทีสบาย บางทีรำคาญ…
บางทีรักคนโน้น..บางทีเกลียดคนนี้…
นี่คือธรรมะ…