ต้นไม้พูดได้ (1) มิ.ย. 51

จิตที่แท้ ต้องค้นหาต่างที่กับปรากฎการณ์ที่ผิด ถ้าจิตของใครถูก
พันธนาการไว้ด้วย ปรากฎการณ์ที่เป็นความลวงแล้ว จะไปหาความ
ริงแท้ได้ที่ไหน ในเมื่อปรากฎการณ์ทั้งหลาย…ไม่ใช่ความจริงแท้