ต้นไม้พูดได้(8) มี.ค. 51

เมื่อได้เกิด แก่ เจ็บ ตาย ตามติด
เพราะชีวิต หมุนวน ดังกังหัน
เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด สลับกัน
นิพพานนั้น ยังไม่พบ จบไม่เป็น