ต้นไม้พูดได้(7) มี.ค.51

เรามาวัดเพราะต้องการธรรมะเพื่อนำไปประพฤติปฎิบัติ
เพราะการมาฟังธรรมะมีประโยชน์มากตั้งแต่ต้นจนอวสาน
เป็นเครื่องรู้จักทาง และไม่ใช่ทางตามสติกำลังของพวกเรา