ต้นไม้พูดได้(3) มี.ค.51

แม้ผู้ใด ได้มาชม ซึ่งวัดป่า
มีจรรยา มารยาท อันเหมาะสม
ย่อมเป็นบุญ กุศล คนนิยม
ใจชื่นชม เย็นอุรา มาป่าเอย….