ต้นไม้พูดได้ (4) ก.พ. 51

อาการบังคับตัวเองให้กำหนดลมหายใจข้อนี้เป็นศีล
การกำหนดลมหายใจได้ และติดต่อกันไป จนจิตสงบ ข้อนี้เรียกว่าสมาธิ
การพิจารณากำหนดรู้ลมหายใจว่าไม่เที่ยงทนได้ยาก ข้อนี้เรียกว่าปัญญา