ต้นไม้พูดได้(1) ก.พ. 51

มาวัดป่า จงรักษา ความสงบ
เมื่อได้พบ อ่านภาษิต ติดต้นไม้
อ่านแล้วจำ นำไปสอน ซึ่งใจ
ได้กำไร มีคุณค่า จากป่าเอย……