ต้นไม้พูดได้(5) ม.ค.51

ลูกลืมพ่อแม่
กระแตลืมป่า
หมาลืมเจ้าของ
อย่าเข้าใกล้