รับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีเพื่อสมัครไปสาธารณรัฐเกาหลี

นายสมบัติ นิเวศรัตน์ จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง การรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(EPS) ครั้งที่ 12 ดังนี้

1. ลักษณะอาชีพและประเภทงาน งานอุตสาหกรรม จำนวน 6, 000 คน งานก่อสร้าง 400 คนและงานเกษตร หรือเลี้ยงสัตว์ 1,300 คน คนหางานจะได้รับเงินเดือนตามค่าแรงขั้นต่ำที่ทางการเกาหลีกำหนด

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ชาย/หญิง อายุ 18 – 39 ปี บริบูรณ์ ณ วันสอบ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2515 ถึง วันที่ 29 เมษายน 2537) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สุภาพแรงแข็ง ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก

3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน(ต้องมีรูปถ่าย และระบุ ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด (ถ้ามี) ถ่ายสำเนาเท่าขนาดจริง รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

4. ค่าสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี จ่ายในวันสมัครคนละ 780 บาท

5. กำหนดการรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.

6. สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่สำนักบริการแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน โทร. 02 2450 6716

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โทร. 044 257 710

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี โทร.042 124 260

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง โทร. 054 265 05127.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและกำหนดการสอบ ประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบในวันที่ 19 เมษายน 2555 และกำหนดสอบในวันที่ 29 เมษายน 2555อนึ่ง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045 206 226 ต่อ 16

อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2

ภาพ Google