สคร.7 ปูพรม สำรวจความชุก TB ใน 9 อำเภอ เนื่องในวัน วัณโรคโลก

กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ วันวัณโรคโลกพร้อมกัน ในวันที่ 24 มีนาคม 55 นี้ ด้าน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ปูพรมลงพื้นที่ตรวจความชุกวัณโรค 2 จังหวัดใหญ่ อุบลราชธานี นครพนม ครอบคลุม 9 อำเภอ หวังอีสานปลอดวัณโรค

กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงาน “วันวัณโรคโลก” (World TB day) ภายใต้กิจกรรม “เมืองไทยปลอดวัณโรค” ขึ้น ในเสาร์วันที่ 24 มีนาคม 2555 บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง และพื้นที่อื่นๆทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินโครงการสำรวจความชุกวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย โดยในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สุ่มสำรวจใน 2 จังหวัด 9 อำเภอ คือ จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย อำเภอ ศรีเมืองใหม่ เดชอุดม บุณฑริก วารินชำราบ สำโรงและ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย อำเภอ เมือง โพนสวรรค์ และเรณูนคร โดยมีกำหนดการสำรวจ ตั้งแต่ วันที่ 31 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 9 กรกฏาคม 2555 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบขนาดปัญหาวัณโรคในประเทศไทย และทราบความชุกของวัณโรคที่มีผลเสมหะยืนยันว่าพบเชื้อ กิจกรรมในการสำรวจครั้งนี้ คือ การเยี่ยมพื้นที่สำรวจ 3 สัปดาห์ล่วงหน้า การเยี่ยมบ้านเพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายที่นับจดได้และอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ 14 วันขึ้นไปในวันเยี่ยมบ้านให้มาตรวจ X’ray ปอด ตามวันนัดหมาย และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบัตรเชิญ เข้ารับการตรวจ x’ray ปอด โดยแพทย์ อ่านฟิลม์ x’ray และสรุปผลการสำรวจให้พื้นที่ทราบ ในขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 2 อำเภอ คือ อำเภอศรีเมืองใหม่ และ อำเภอเดชอุดม

“เมืองไทยปลอดวัณโรค”

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 ห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

ศุภวัจน์ ศรีสูงเนิน / ข่าว
ศิริวรรณ ชุมนุม ตรวจ/อนุมัติ