04 ร้านเหล้ารองมหาลัย4/5

ผู้ร่วมรายการ
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค
วิทยาลัยการสาธารณสุขสินรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองศรีไค
เครือข่ายพลังเยาวชนนักรณรงศ์เฝ้าระวังภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ.อุบลราชธานี
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี
ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน(ศสอ.)
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค
ครูโรงเรียนบ้านแมดคำลือชา
โรงเรียนบ้านโพธิ์
ศูนย์ประสานงานห่อพัก ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ