สถานศึกษาปลอดเหล้า2/5

ผู้ร่วมรายการ

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ
  • สถานีตำรวจภูธรห้วยขยุง
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบอน
  • เครือข่ายพลังเยาวชนนักรณรงศ์เฝ้าระวังภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ.อุบลราชธานี
  • สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
  • สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี
  • ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน(ศสอ.)
  • โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์)
  • โรงเรียนบ้านท่องชัน