05 วัฒนธรรมปลอดภัย5/5

ผู้ร่วมรายการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสรรพสามิตรพื้นที่อุบลราชธานี
เครือข่ายพลังเยาวชนนักรณรงศ์เฝ้าระวังภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ.อุบลราชธานี
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี
ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน(ศสอ.)
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
ศูนย์ประสานงานส่งต่อกู้ชืพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ศูนแพทย์ชุมชนท่าวังหิน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ประสานงานห่อพัก ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสาน
โรงเรียนเทศบาล 3สามัคคีวิทยาคาร
เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม