05 NOALCOHOL ตอน งานประเพณีปลอดเหล้า5/5

ผู้ร่วมรายการ

 • เครือข่ายเยาวชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
 • สถานีตำรวจภูธรน้ำยืน
 • สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโครที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
 • สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
 • สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี
 • ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน(ศสอ.)
 • เครือข่ายพลังเยาวชนนักรณรงศ์เฝ้าระวังภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ.อุบลราชธานี