02 NOALCOHOL ตอน งานประเพณีปลอดเหล้า2/5

ผู้ร่วมรายการ
เครือข่ายเยาวชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
สถานีตำรวจภูธรน้ำยืน
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานป้องกันควบคุมโครที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี
ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน(ศสอ.)
เครือข่ายพลังเยาวชนนักรณรงศ์เฝ้าระวังภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ.อุบลราชธานี