02NOALCOHOL ตอน ของขวัญปลอดเหล้า2/5

 

ผู้ร่วมรายการ

  • สถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหาร
  • โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)
  • โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
  • สภาเด็กเยาวชนอำเภอพิบูลมังสาหาร
  • สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี
  • ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน(ศสอ.)