นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ รับรางวัลผู้หญิงเก่ง”สาขานักการเมืองท้องถิ่น”

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดทำโครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง” มากกว่า 10 สาขาอาชีพ เพื่อสรรหา คัดเลือกประกาศเกียรติคุณแก่สตรีผู้มีความสามารถในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีประวัติการทำงานโดดเด่น และได้นำความสามารถนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม ทั้งนี้เทศบาลนครอุบลราชธานีได้จัดส่งผลการดำเนินงานของนางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ให้กับสถาบันพร้อมรับการสัมภาษณ์และประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ผ่านมานั้น บัดนี้ เป็นที่น่ายินดีว่า คณะกรรมการคัดเลือกได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรให้ นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “รางวัลผู้หญิงเก่ง” ประจำปี พ.ศ.2555 สาขานักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้มีการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนายกรัฐมนตรี ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมบำรุง-วีรวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร