อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

เช้าวันนี้ (15 มีนาคม 2555) นายพรชัย โควสุรัตน์ มอบหมายให้ นายสถิตย์ เสนา รักษาราชการแทน ผอ.กองแผนและงบประมาณ นางพูลทรัพย์ รัตนสุภา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายธีรภัทร สันติเมทนีดล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ OTOP CENTER อบจ.อุบลฯ

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. โดยที่ประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ได้ชี้แจงกรอบแนวคิดและหลักการของร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท..พ.ศ..

สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารท้องถิ่น แกนนำเครือข่ายภาคประชาชน ได้ร่วมกันระดมความคิดและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ของแต่ละหน่วยงาน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และอุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ให้ตรงตามเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป