เทศบาลนครอุบลฯ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง

ณ ตลาดสดเทศบาล 3 (ชุมชนวัดหลวง)

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารในระดับชุมชนเพื่อมุ่งลดช่องว่างระหว่างสังคมเมือง และสังคมชนบท จึงได้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อติดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามสถานที่ต่างๆ ในชุมชนที่มีความพร้อมและเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงสารสนเทศให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นสร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT และสืบค้นสารสนเทศ พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้าน ICT รวมถึงการสร้างห้องเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรับบริการข้อมูลข่าวสาร และบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐตลอดจนสร้างประโยชน์แก่สินค้า และอาชีพของชุมชน

โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับกระทรวง ICT ได้เปิด ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงตลาดสดเทศบาล 3 (ชุมชนวัดหลวง)แห่งนี้ เป็นการดำเนินการโครงการในระยะที่ 4 ที่ผ่านการคัดเลือกที่เข้มข้นของคณะกรรมการฯ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกจากข้อเสนอจากชุมชนทั่วประเทศมากกว่า 2,000 ชุมชน โดยชุมชนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถือได้ว่ามีความพร้อมและผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดในทุกด้าน ได้แก่ สถานที่จัดตั้ง ศักยภาพบุคลากร การบริหารจัดการงบประมาณ ข้อมูลองค์ความรู้ และ วิสัยทัศน์การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้นำ จึงได้รับคัดเลือกให้จัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงตลาดสดเทศบาล 3 (ชุมชนวัดหลวง)” โดยมีจุดที่ตั้ง ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งส่วนราชการอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้เทศบาลนครอุบลราชธานียังได้ประสานงานขอโปรแกรมสำหรับผู้พิการทางสายตาเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้พิการได้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตอีกด้วยซึ่งในการจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชนแห่งนี้ กระทรวงฯ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจำนวน 15 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 1 ชุด พร้อมระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่ประชาชน