กมล หอมกลิ่น

นักข่าวสารคดี

อายุ 33 ปี

 

 

 

  พูดคุยกับคุณกมล

 

 

 

การศึกษา

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Arkansas University รัซอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประสบการณ์ด้านงานพัฒนา

  • เจ้าหน้าที่เสมสิกขาลัยอุบลราชธานี ภายใต้มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป รับผิดชอบงานพัฒนาพื้นที่ปากมูล ปี 2547-2549

– โครงการการศึกษาทางเลือก
– โครงการโรงเรียนภูมิปัญญาไทบ้าน
– โครงการห้องเรียนชุมชน
– โครงการห้องเรียนการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำมูนตอนล่าง
– โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการทำเกษตรอินทรีย์ภายใต้นโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

  • เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานเครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาภาคอีสาน ปี 2549-2551

– โครงการเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
– เครือข่ายเยาวชนประชาชนอาเซียน
– เครือข่ายเยาวชนความสุขมวลรวมประชาชาติ

  • หัวหน้าโครงการวิจัยรูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมลำโดมใหญ่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยกลุ่มเยาวชนลำน้ำโดม ปี 2550-2551
  • โครงการนักเรียนทุนนานาชาติ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเอเชีย ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิฟอร์ด) ปี 2552 – 2554
  • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส มูลนิธิพัฒนรักษ์สำนักงานโขงเจียม จ.อุบลราชธานี

– โครงการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในแรงงานข้ามชาติ ลาว เขมรและพม่า

ประสบการณ์งานด้านสื่อ
– เจ้าหน้าที่ประสานงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
– พิธีกรร่วมรายการบอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์
– คอลัมนิสต์มุมนักเขียนอีสาน เวบไซต์เสียงคนอีสาน

งานปัจจุบัน
– นักข่าวรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี
– คณะกรรมการเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำ จ.อุบลราชธานี
– ที่ปรึกษาสถาบันสืบสานภูมิปัญญา ภาคอีสาน
– คณะทำงานโครงการสะพานประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
– วิทยากรกระบวนการ / ค่ายเยาวชน