อบต.หนองบัวฮี จัดเดิน – วิ่ง ประชาร่วมใจเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี หน่วยงานราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในเขตตำบลหนองบัวฮี ฝ่ายสาธารณสุขในเขตตำบลหนองบัวฮี และสมาชิก อปพร. กำหนดจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงษานุวงษ์