โซนกลาง…ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำ

ในโครงการชลประทานระบบท่อ ณ บ้านโคกสะอาด ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก

นายณรงค์ชัย วีระกุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธานคณะทำงานโซนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านโคกสะอาด ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีนายไพฑูรย์ กาญจนรัตน์ ส.อบจ.เขตอำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ โดยมีนายบุญมา วราจมูล ผู้ใหญ๋บ้านโคกสะอาด, นายดำ มอโท และ นาอำไพ เฉลิมสุข ส.อบต.แพงใหญ่, พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนกว่า 40 คนร่วมให้การต้อนรับ

ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 25 ราย ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 200 ไร่ พี่น้องเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวนำน้ำจากห้วยวังโฮ ซึ่งเป็นแหล่างน้ำธรรมชาติมาใช้ทำการเกษตรหลังฤดูทำนา โดยรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อส่งน้ำใน ”โครงการ เอาชนะความแห้งแล้งด้วยโครงการชลประทานระบบท่อ “ อันเป็นการส่งเสริมอาชีพตลอดจนเพิ่มรายได้ช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น