อบจ.อุบลฯ ดันโครงการชลประทานระบบท่อ เร่งแก้ภัยแล้งให้พี่น้องเกษตรกร

นายณรงค์ชัย วีระกุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการเอาชนะความแห้งแล้ง ด้วยโครงการชลประทานระบบท่อ ตามนโยบาย น้ำดี และรายได้ดี โดยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพอถึงช่วงหน้าแล้งเกษตรกรขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้การนำของนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มีนโยบายในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่พี่น้องเกษตรกร โดยนำเครื่องสูบน้ำเข้าสูบน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่ลงสู่แปลงนา หรือพื้นที่ทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกร เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มีน้ำใช้ทำการเพาะปลูก อันจะส่งผลให้พืชผลเจริญงอกงามได้ผลผลิตเต็มที่และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้พี่น้องที่จะเข้าร่วมโครงการชลประทานระบบท่อจะต้องมีการรวมกลุ่มกันภายในชุมชน มีความเข้มแข็ง และมีแหล่งน้ำที่จะสามารถดึงน้ำมาใช้ทำการเกษตรได้ และสิ่งที่สำคัญชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำเองภายในกลุ่ม

นายจินดา สีส่วน อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 75 หมู่ 6 เกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้านแสงน้อย ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ กล่าวว่า พื้นที่บ้านแสงน้อยในทุกปีช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตร ทำได้เฉพาะนาปรังและบางปีแห้งแล้งไม่มีน้ำทำการเกษตร ทางกลุ่มเกษตรกรจึงได้รวมกลุ่มกันประสานไปยัง อบจ.อุบลฯ ขอความช่วยเหลือให้ได้มีน้ำใช้ทำการเกษตร จากนั้นชาวบ้านก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำกุดหัวคน กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่องน้ำคำ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำกุดแช่กลอย เริ่มดำเนินโครงการมากว่า 3 ปี มีพื้นที่ในการทำนาปรังในโครงการชลประทานระบบท่อกว่า 400 ไร่

ด้านนายมานพ สินนาชัย ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ บ้านท่าศิลา ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ กล่าวว่า พื้นที่บ้านท่าศิลา ได้เริ่มดำเนินโครงการมากว่า 2 ปี แล้ว โดยอาศัยแหล่งน้ำจากลำเซบกที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี กลุ่มเกษตรกรทำนาได้เฉพาะนาปรัง มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 50 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ทำนา ข้าว กข.10 ในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ในการดำเนิน โครงการเอาชนะความแห้งแล้ง ด้วยโครงการชลประทานระบบท่อ ตามนโยบาย น้ำดี และรายได้ดี ของนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี