ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์คู่สัญญา จำนวน ๑๓ อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา สังกัด คณะนิติศาสตร์ ดังนี้

๑.๑ สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา

๑.๒ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์

๒. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาบริหารงานยุติธรรมและสังคม

๓. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

๔. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ ๐๔๕๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๒ และ ๒๐๓๕ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ubru.ac.th