พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำหนดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ มารายงานตัวและฝึกซ้อมดังนี้

วันที่ ๑๕ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕

– ศศ.บ. รายงานตัวที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ และฝึกซ้อม ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ชั้น ๗

– วท.บ. รายงานตัวและฝึกซ้อม ณ หอประชุมไพรพะยอม

– บธ.บ. รายงานตัวที่คณะบริหารฯ และฝึกซ้อม ณ ห้องประชุม อาคารพยาบาลฯ ชั้น ๔

– ค.บ. และ น.บ. รายงานตัวและฝึกซ้อม ณ โรงละคร

– รป.บ., บช.บ. และ พท.บ. รายงานตัวและฝึกซ้อม ณ ห้องโกมุท

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕

– ป.โท และ ป.เอก รายงานตัวและฝึกซ้อม ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ซ้อมใหญ่เต็มกระบวนพิธี ณ หอประชุมไพรพะยอม