ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติประจำปี ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๖) “การแพทย์ฉุกเฉินไทย ฝ่าภัยพิบัติ ๒๐๑๒”

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้เกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นหลายครั้งในประเทศไทย ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์เอง สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น เหตุการณ์สินามิทางภาคใต้ เหตุการณ์สลายการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร เหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยทางการเมืองในพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัด และล่าสุดคือเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นประสบการณ์และบทเรียนที่มีค่า ที่จะกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ สภาวะโลกร้อน และปัจจัยอื่นๆ ฉนั้นการพัฒนาระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อมรับภาวะภัยพิบัติต่างๆ จึงถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้ถูกต้องได้มาตรฐาน จนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤตหรือได้รับการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที่ ทั้งในภาวะปกติและในภาวะภัยพิบัติ

ด้วยเหตุนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖ ขึ้น โดยใช้ชื่อ THEME ว่า “การแพทย์ฉุกเฉินไทยฝ่าภัยพิบัติ ๒๐๑๒” ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สำหรับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคี ภาคส่วนต่างๆ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อพร้อมรับภาวะภัยพิบัติต่างๆ โดยเบื้องต้นได้รับเกียรติจากฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในการประชุมในครั้งนี้

จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนประชุมออนไลน์และจองห้องพักในระหว่างการประชุม ได้ทางเว็บไซต์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ www.emit.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นี้ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองห้องพักได้ที่ คุณหรรษา ชื่นชูผล ได้ที่หมายเลข ๐๘ ๙๘๔๕ ๒๒๕๕ หรือ ๐ ๔๕๓๕ ๒๔๕๐-๙๙

นอกจากนี้ในบริเวณงาน ยังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานวิชาการ รวมทั้งนวัตกรรมท้องถิ่นสู่การต่อยอด และผลงานวิชาการดีเด่นต่างๆ มากมาย สำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถร่วมสังเกตการณ์การประชุมวิชาการดังกล่าวได้ ในวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ นี้ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.emit.go.th และ www.ems1669.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินอุบลราชธานี

www.ems1669.com โทร/โทรสาร 1669, 04 535 2450