อีสานล่าง 5 จังหวัดสานพลังชุมชนทำถนนปลอดภัยช่วงสงกรานต์

นายบำรุง เป็นสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีสานตอนล่าง เปิดเผยว่า เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่วมของประชาคมจังหวัดบนถนนสาย 24 ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการขับเคลื่อนสร้างรูปแบบชุมชนปลอดภัยให้ตลอดเส้นทางโดยยึดถนนสาย 24 เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ ที่ประชุมมีข้อตกลงร่วมที่จะขับเคลื่อน “สงกรานต์ปลอดภัยตลอดสายถนน 24” โดยมุ่งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพสร้างความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการต่าง ๆ ไปจนถึงครอบครัวในชุมชน ทำประชาคมเพื่อให้ทุกคนในชุมชนรับรู้ร่วมกัน ออกแบบสร้างความปลอดภัยในชุมชนร่วมกัน สร้างกฎกติกาเพื่อปฏิบัติการร่วมกัน ที่จะทำให้คนในชุมชนของตนไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในช่วงสงกรานต์ และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ แบบปีใหม่ไทยในชุมชนเพื่อตรึงคนในชุมชนให้อยู่กับกิจกรรมในชุมชนของตน ในส่วนของผู้ประสานงานประชาคมจังหวัดก็ยึดถือตามแนวทางการรณรงค์ถนนสาย ๒๔ ปลอดภัยที่ออกแบบร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบด้วย แนวทาง 10 ข้อ

1.สำรวจข้อมูลบนถนนและในตำบลที่อยู่บน ถนน 24 จุดเสี่ยง เช่น ทางร่วม ทางแยก เนิน ทางตรง ทางโค้ง ฯลฯ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนถนน 24 สถิติอุบัติเหตุ ลักษณะ สาเหตุ ความรุนแรง ประเมินข้อดี ข้อเสียของ มาตรการที่เคยดำเนินการในช่วงเทศกาลของปีที่ผ่านมา

2. การพัฒนาแผนลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ ระดับตำบล ครอบคลุมถึง การสำรวจข้อมูลระดับตำบล การทำประชาคมตำบล ให้เกิดมติของตำบล การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในตำบล เกี่ยวกับมติและมาตรการของตำบล โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว การรณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายการพัฒนาอุปกรณ์หรือกิจกรรมเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบล การจัดกระบวนการจัดการความรู้เพื่อชุมชนปลอดภัย

3.สร้างสัญญาประชาคม สัญญาประชาคมระดับจังหวัด สัญญาประชาคมระดับตำบลในตำบลที่อยู่บนถนนหมายเลข 24

4.การประสานนโยบาย ผ่านศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ไปยัง จังหวัด อำเภอ ส่วนท้องถิ่น หน่วยที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายทางภาคประชาสังคม

5.การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นทุกช่องทาง

6.การบังคับใช้กฎหมาย

7.การพัฒนาอุปกรณ์หรือกิจกรรมเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุบนถนน 24

8.การสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลบนถนน 24

9.การประสานงาน ติดตามประเมินผล ถอดบทเรียน และคืนข้อมูล

10. การพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อ “ชุมชนปลอดภัย”

ส่วนศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีสานตอนล่าง จะทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนในภาพรวม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน และผลักดันให้เกิดการขยายผลในวงกว้างต่อไป

นายบำรุง เป็นสุข กล่าวทิ้งท้ายว่า ประเด็นที่ท้าทายสำหรับประชาคมถนนสาย 24 ก็คือ ชุมชนจะสามารถจัดการกับพฤติกรรมเสี่ยงของการใช้รถกระบะเล่นสงกรานต์ ด้วยเงื่อนไขของกติกาประชาคม ได้หรือไม่ เพราะเชื่อว่าปรากฏการณ์นี้ ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนจัดการตนเอง จะสามารถสร้างชุมชนปลอดภัยได้ จึงเสนอให้ประชาคมจังหวัดถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญ

ศักดา เชื้ออินทร์ / ข่าว