นายกพรชัย ร่วมพิธีเปิดอาคาร มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดอาคารมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ถ.ชยางกูรอาคาร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น โดยในพิธีเปิดอาคารมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาส วัดยานนาวากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต และนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ ทั้งนี้มีนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

โดยในพิธีมีการเปิดกรวยถวายราชสักการะที่โต๊ะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ประกอบพิธีเปิดป้าย และอาคาร 2 ที่ห้วยแจระแม พร้อมกัน จากนั้นพระพรหมวชิรญาณ เจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ป้ายมหาวิทยาลัยพระสงฆ์ทั้งหมดเจริญชยมงคลคาถา และประธานแลแขกผู้มีเกียรติถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป ที่เจริญพระพุทธมนต์ และที่มาร่วมพิธี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หรือวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถานอุดมศึกษาเอกชน เป็น “มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 11 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการจัดการธุรกิจชุมชน สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการ สาขาการจัดการ (นานาชาติ) สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขานิเทศศาสตร์