องคมนตรีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ร.ร.บริหารธุรกิจรักไทย อุบลฯ

นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 792 คน

วันที่ 2 มีนาคม 2555 ที่ ศูนย์โอท็อปเซ็นเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งมีนักศึกษาที่จบการศึกษาจำนวน 792 คน แยกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 559 คน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 233 คน โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เปิดสอนด้านวิชาชีพจำนวน 2 คณะ ได้แก่คณะบริหารธุรกิจ แยกเป็น 2 สาขาได้แก่สาขาการบัญชี สาชาคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรม แยกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาช่างยนต์ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาช่างอิเลคทรอนิคส์ โดยโรงเรียนบริหารธุรกิจรักไทยในภาคอีสานตอนล่างมีจำนวน 5 สาขา ได้แก่สาขาเขมราฐ น้ำยืน บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และสาขาขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่าขอให้นักศึกษาได้ยึดมั่นและประพฤติปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณที่กล่าวไว้ ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ พึ่งรำลึกอยู่เสมอว่าการสำเร็จการศึกษาในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งจะช่วยพัฒนาตนเอง หากมีโอกาสขอให้ได้ศึกษาต่อไปเพื่อที่จะพัฒนาตนเองและประเทศชาติ เป็นการนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนเองและช่วยพัฒนาประเทศชาติ ขอให้มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทำให้ชีวิตมีความสุขและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า

ข้อมูล , ภาพ : 77NATION