ส.ส.อุบลฯ กมธ.ติดตามการบริหารงบฯจี้ปลัดมท.แจงงบภาคใต้ปี55

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ส.ส.อุบลราชธานี ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติพิจารณาติดตามการบริหารงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยเชิญนายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อพิจารณาติดตามการบริหารงบประมาณใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพิจารณาด่านชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555

แต่ปรากฏว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งไม่สามารถให้รายละเอียดข้อมูลในระดับนโยบายที่เกี่ยวกับงบประมาณได้ และเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ได้เชิญนายพระนายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนายพระนายได้มอบผู้ตรวจมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ โดยอ้างว่าติดภารกิจแต่ไม่ระบุเหตุผลความจำเป็น

โดยทางคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วว่านายพระนายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงไม่ให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมาธิการซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ในการติดตามการบริหารงบประมาณ ดังนั้นทางคณะกรรมาธิการจึงได้มีมติเชิญนายพระนายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 14 มีนาคม 2555 ซึ่งหากคณะกรรมาธิการยังไม่ได้รับความร่วมมือจากนายพระนายในการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการในการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทางคณะกรรมาธิการจะดำเนินการออกคำสั่งเรียก ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554 ต่อไป