สคร.7 ซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

วันนี้ 27 ก.พ. 55 นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน