ทีมงานกันตนากรุ๊ปร่วมบันทึกผลงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นแบบด้านสุขภาพระดับประเทศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับทีมงานกันตนากรุ๊ปเพื่อบันทึกรายการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่อำเภอเมือง ( สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ) และพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ( โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี )โดยการนำเสนอในประเด็นด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ รายการสุขภาพดีทั่วถิ่นไทยเนื้อหานำเสนอ คือ เรื่องต้นทางสุขภาพ ตามโครงการสร้างสุขภาพ ทั้ง 4 ข้อ ภาพรวมของระบบสุขภาพ งานสาธารณสุข จุดเด่น ข้อมูลต่างๆทั่วประเทศไทยและรายการสุขใจไปกับ อสม. ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2555

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง มีการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของศูนย์วิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งกลุ่มต่าง ๆในพื้นที่ อาทิ กลุ่ม อสม. ( อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ) แกนนำชุมชน ชมรมต่าง ๆ ทังนี้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนางานสาธารณสุข จากการพัฒนาสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการสร้างสุขภาพ และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การส่งต่อ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมตามสิทธิประโยชน์ในกระบวนการจัดการพัฒนาสุขภาพ ภายใต้กลยุทธ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพและกลยุทธ์สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบนั้น ได้มีการคัดเลือกการนำเสนอใน 3 ประเด็น คือ 1. รายการสุขภาพดีทั่วถิ่นไทย ภาพรวมด้านสุขภาพของจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการนำเสนอแนวทางการสร้างสุขภาพโดยบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและผลงานเด่นในด้านสาธารณสุข 2. เรื่องพัฒนาการสุขภาพ และหัวใจของการบริการสุขภาพ ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ได้แก่ การนำเสนอเรื่อง ICU Mobile การปลูกถ่ายไตและ 3. การนำเสนอผลการดำเนินงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และงานอสม. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการถ่ายทอดเรื่องราวกับทีมงานกันตนากรุ๊ปและสื่อมวลชนในพื้นที่

นายแพทย์สุรพร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ การดำเนินงานในทุกภาคส่วนที่กล่าวข้างต้น เป็นการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกันในทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายสูงสุด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั่วทั้งองค์กร และกระบวนการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี สุขภาพดีอย่างยั่งยืน

[nggallery id=10]