รายละเอียด เวที “ฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555”

วันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ. 2555
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2554 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การทวีพลังของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในการแสดงเจตจำนงผ่านเรื่องดีๆ ที่ชุมชนท้องถิ่นร่วมกันผลักดันให้เกิดปฏิบัติการในพื้นที่จนส่งผลให้ประชาชนมีความสุข

การร่วมกันทำงานต่อเนื่องกันมาโดยตลอดทั้งปี และมีเครือข่ายที่ทำงานเชิงประเด็นมีความประสงค์ที่จะบูรณาการกับการทำงานเชิงพื้นที่ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จึงได้ประมวลและสังเคราะห์ความรู้อันเกิดจากปฏิบัติการของแหล่งเรียนรู้และของผู้นำชุมชนท้องถิ่นในเครือข่ายและได้พัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะ 7 ประเด็น ได้แก่
1) การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 2) การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 3) การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 4) การดูแลสุขภาพชุมชน 5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 6) การเกษตรกรรมยั่งยืน และ 7) การจัดการภัยพิบัติ โดยมีรูปธรรมที่ต้องนำไปผลักดันให้เกิดผลต่อสุขภาวะของชุมชน จำนวน 84 ประการ

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มีสมาชิกเครือข่าย จำนวน 55 ข่าย ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค มีความหลากหลายของกระบวนท่าในการขับเคลื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ “ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่”

ด้วยคำมั่นสัญญาที่มีต่อกันของสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่จะจัดเวทีฟื้นฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นพื้นที่ที่เพื่อนๆ นำเอาเรื่องดีๆ มาแลกเปลี่ยนกันในหลากหลายรูปแบบ และมีบางช่วงของกระบวนการเป็นการชี้นำให้เห็นภาพอนาคตที่ชุมชนท้องถิ่นจะต้องเผชิญ

เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ปี 2555 จึงเน้นที่กระบวนการผนึกพลังในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่และสานพลังเครือข่ายเชิงประเด็นในการร่วมกันกำหนดเส้นทางการพัฒนาไปสู่การเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่สำหรับประชาชนและผู้มาเยือน และมีความพร้อมที่จะประสานและทำงานที่ลงลึกในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นให้มีความชัดเจนทั้งในระดับแนวคิด ยุทธศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติการในพื้นที่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมือ
2. เพื่อพัฒนาข้อตกลงร่วมระดับเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่ปฏิบัติการของชุมชนที่มีศักยภาพในการทำหน้าที่ขยายผล
3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำชุมชนมีภาวะผู้นำที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

องค์ประกอบของกิจกรรม ประกอบด้วยเวที 3 ลักษณะ
1. เวทีชี้นำ เป็นกิจกรรมให้ข้อมูลและกระตุ้นชุมชนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมที่จะต้องรับมือหรือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการจัดระเบียบขององค์กรโลก รวมถึงการตอกย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนากำลังคนให้พร้อมที่จะรับการกระจายอำนาจที่ถึงที่สุดแล้วรัฐส่วนกลางมิอาจยับยั้งไว้ได้ โดยกิจกรรมในรูปแบบของการแสดงปาฐกถา การแสดงสุนทรพจน์ และการชวนคิดไปสู่ปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่น
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อสาระสำคัญในปฏิญญาว่าด้วยนโยบายสาธารณะทั้ง 7 ประเด็นของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อให้มีความชัดเจนในระดับแนวคิด ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ โดยออกแบบกิจกรรม 4 รูปแบบ ได้แก่
1) จุดประกาย โดยการให้ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและสังคมให้ความเชื่อถือ
2) การเสวนา เพื่อชวนคิดให้รอบด้านต่อทิศทางและแนวปฏิบัติเฉพาะเรื่อง
3) การแลกเปลี่ยน จากประสบการณ์จริง (กรณีตัวอย่าง)
4) การเรียนรู้จากประสบการณ์เรื่องเด่น ที่ทำให้เห็นรูปธรรมปฏิบัติการมงคล 84 ประการของชุมชนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ที่ประกอบกันเป็นเส้นทางการเรียนรู้ใน 7 ประเด็น และ เทคนิควิธีปฏิบัติที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าได้ผลจริงในพื้นที่
รายละเอียดและประเด็นสำคัญ

โดยภายในงานในวันที่ 1 มีนาคม 2555 ได้มีปาฐกถาพิเศษ ท้องถิ่นกับการบริหารจัดการตนเอง ข้อเสนอสำหรับอนาคต โดย ศ.(พิเศษ) ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ คณะบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมีช่วงชวนคิด ข้อเสนอเพื่ออนาคต โดย นพ. มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 และ ดร.ลีลาภรณ์ บัวสาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ภาคบ่ายยังได้มีการแบ่งห้องแยกหัวข้อการเสวนา ซึ่งมีประเด็นหลักดังนี้ หัวข้อจุดประกาย เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดย นางพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตกรรมการปฎิรูปประเทศ ,ปาฐกถาพิเศษ เรื่องสัจจะออมทรัพย์วิวัฒน์ สู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน โดย อัมพร ด้วงปาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ,บรรยายพิเศษ แนวคิดว่าด้วยพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กรณีตัวอย่างต่างประเทศ,บรรยายการดูแลสุขภาพชุมชน,ปาฐกถาพิเศษ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลต่อ การจัดการทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น,เสวนา ครอบครัวเกษตรยั่งยืนกับความมั่นคงทางอาหารของชุมชน,เสวนา บทเรียนและก้าวต่อไปของพลังสังคมกับการรับมือภัยพิบัติ

นอกจากนี้วันที่ 2 มีนาคม 2555 ตั้งแต่ 09.00 น.ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การรับมือภัยพิบัติด้วยชุมชนท้องถิ่น โดย ดร.พิจิตต รัตตกุล ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซีย (ADPC) ,เสวนา ทำอย่างไรให้ชุมชนท้องถิ่นพร้อมรับมือภัยพิบัติ,ปาฐกถา ภาพอนาคต ทิศทางการทำงานด้านเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย เสวนา ฟังเสียงเด็กอย่างไร จากมุมมองสู่รูปธรรมในการพัมนท้องถิ่นร่วมกับเด็กและเยาวชน,เสวนา ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดสวัสดิการครบมิติตั้งแต่เกิดจนตายทำได้อย่างไร,เสวนาบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว, เสวนา พลังงานทางเลือก

วันที่ 3 มีนาคม 2555 สุทรพจน์ ชุมชนท้องถิ่นกับการสร้างอาเซียนน่าอยู่ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน พร้อมทั้ง ปาฐกถาชุมชนท้องถิ่นอภิวัฒน์ประเทศไทยปี 2555 เรื่อง ชุมชนท้องถิ่นคือฐานของประเทศ โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี